×

قانون قرارداد یکپارچه جمهوری خلق چین

قانون قرارداد یکپارچه جمهوری خلق چین قانون قرارداد یکپارچه جمهوری …

مسئولیت نقض قرارداد در چین

مسئولیت نقض قرارداد در چین مسئولیت نقض قرارداد، نوعی از …

گسترش تعهدات قراردادی و ساختار جدید مسئولیت‌های قرارداد در قوانین چین

گسترش تعهدات قراردادی گسترس تعهدات قراردادی در نظریه‌های گذشته قانون …

ساختار جدید مسئولیتهای قراردادی در چین

ساختار جدید مسئولیتهای قراردادی در چین ساختار جدید مسئولیتهای قراردادی …

قانون مدنی در چین

قانون مدنی در چین قانون مدنی در چین به تشریح …

قانون قرارداد کشور چین

قانون قرارداد کشور چین قانون قرارداد کشور چین (CCL)[1] بعنوان …

حق ثبت اختراع در چین

حق ثبت اختراع به عنوان شاخصی از قابلیت‌های تحقیق و …

همکاری بین شرکتهای نوآورانه چندملیتی و شرکت های چینی

همکاری بین شرکتهای نوآورانه چندملیتی و شرکت های چینی همکاری …

ارتباط بین گردش تجاری و حقوق مالکیت معنوی

ارتباط بین گردش تجاری و حقوق مالکیت معنوی ارتباط بین …

تلاش چین در حوزه حقوق مالکیت معنوی

تلاش چین در حوزه حقوق مالکیت معنوی تلاش چین در …

0