×

قراردادهای حمل‌ونقل | مفاهیم مرتبط درحمل و نقل دریایی

۴,۰۰۰ تومان

تلقیح مصنوعی و اثرات آن بر وضعیت حقوقی طفل متولد شده

۷,۰۰۰ تومان

انتقال تعهد در حقوق ایران و فرانسه

۵,۰۰۰ تومان

قراردادهای انتقال تکنولوژی | تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی

۸,۰۰۰ تومان

حضانت اطفال در حقوق ایران| موضوعات مطرح در موضوع حضانت

۹,۰۰۰ تومان

قاچاق و اثرگذاری بیکاری بر گسترش آن

۳,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

همکاری بین شرکتهای نوآورانه چندملیتی و شرکت های چینی

همکاری بین شرکتهای نوآورانه چندملیتی و شرکت های چینی همکاری …

ارتباط بین گردش تجاری و حقوق مالکیت معنوی

ارتباط بین گردش تجاری و حقوق مالکیت معنوی ارتباط بین …

تلاش چین در حوزه حقوق مالکیت معنوی

تلاش چین در حوزه حقوق مالکیت معنوی تلاش چین در …

فناوری های پیشرفته در اقتصاد چین

فناوری های پیشرفته در اقتصاد چین فناوری های پیشرفته در …

حق ثبت شرکت های صنعتی در جمهوری خلق چین

حق ثبت شرکت های صنعتی در جمهوری خلق چین حق …

توافقنامه چین و آلمان در زمینه همکاری علمی و فناوری

توافقنامه چین و آلمان در زمینه همکاری علمی و فناوری …

حقوق مالکیت معنوی در کشور چین

حقوق مالکیت معنوی حقوق مالکیت معنوی یکی از اولین تجاربی …

چهارچوب قانونی مدیریت آبی درکشورچین

چهارچوب قانونی مدیریت آبی چین چهارچوب قانونی مدیریت آبی چین …

توسعه حق مالکیت معنوی در جمهوری خلق چین

توسعه حق مالکیت معنوی چین توسعه حق مالکیت معنوی چین …

قانون داوری حقوق چین

قانون داوری حقوق چین قانون داوری حقوق چین براساس رویکرد …

عنوان نمونه

برای تولید محتوای تخصصی با ما مکاتبه کنید

0