×

قانون کپی رایت جمهوری خلق چین| شرح مواد قانونی

۸,۰۰۰ تومان

قانون علائم تجاری چین| شرح مواد قانونی

۱۷,۰۰۰ تومان

حقوق مالکیت معنوی در چین| بررسی حقوقی مالکیت معنوی در کشور چین

۱۷,۵۰۰ تومان

قراردادهای حمل‌ونقل | مفاهیم مرتبط درحمل و نقل دریایی

۴,۰۰۰ تومان

تلقیح مصنوعی و اثرات آن بر وضعیت حقوقی طفل متولد شده

۷,۰۰۰ تومان

انتقال تعهد در حقوق ایران و فرانسه

۵,۰۰۰ تومان

قراردادهای انتقال تکنولوژی | تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی

۸,۰۰۰ تومان

حضانت اطفال در حقوق ایران| موضوعات مطرح در موضوع حضانت

۹,۰۰۰ تومان

قاچاق و اثرگذاری بیکاری بر گسترش آن

۳,۰۰۰ تومان
0