حقوق معنوی ایالات متحده

حقوق معنوی ایالات متحده

حقوق معنوی ایالات متحده در مطالعات بسیاری مورد استناد قرار گرفته است.

در مورد حقوق معنوی ایالات متحده بالانو[1] (2016) عقیده دارد که ایالات متحده به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان کالاها و خدمات حقوق معنوی در اقتصاد نوظهور جهانی مطرح است.

حقوق معنوی

لوتز

لوتز[2] (2015) هم در مورد حقوق معنوی ایالات متحده بیان می دارد که پیچیدگی های مربوط به موافقتنامه های تجارت آزاد اخیرا به پایان رسید و آینده را روشن می کند. همچنین برخی از مسائل مربوط به مالکیت فکری آینده را در FTA های آسیایی شناسایی می کند و برخی از عواقب احتمالی را ارائه می دهد.

الوان[3] (2012) نشان میدهد که رویکردهای متفاوتی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در رابطه با حقوق معنوی(حقوق معنوی ایالات متحده) دارند و شواهدی وجود ندارد که نشان دهد توسعه کشور های در حال توسعه توسط تصویب سیستم های حقوق معنوی ترویج شده است و برعکس، بسیاری از کشورها حتی اگر سیستم های حقوق معنوی ندارند یا ضعیف هستند توسعه یافته اند.

دیاز

دیاز[4] (2009) نیز در مورد حقوق معنوی ایالات متحده بیان می دارد که ده سال پس از پیوستن به توافقنامه سازمان تجارت جهانی (WTO) درباره جنبه های تجاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)، 10 کشور آمریکای لاتین و کارائیب موافقت نامه های تجارت آزاد را با ایالات متحده، که حاوی مقررات گسترده ای درباره حقوق معنوی است که فراتر از توافقنامه TRIPS 1994 است ایجاد کردند.

حقوق معنوی

روف[5] (2009) در مورد حقوق معنوی ایالات متحده در پژوهش خود بیان میدارد توافقنامه تجارت آزاد بین شیلی و ایالات متحده که در سال 2003 امضا شده و از 1 ژانویه 2004 به اجرا درآمد، مرحله مهمی در نسل جدید توافقات تجاری دوجانبه در حوزه حقوق معنوی(حقوق معنوی ایالات متحده) است.

هالبرت

هالبرت[6] (1997) نیز در مورد حقوق معنوی ایالات متحده معتقد است که قانون به طور کامل شکل نمی گیرد تا به بی عدالتی های جهان رسیدگی کند، بلکه قانون از طریق داستان هایی ایجاد می شود که بی عدالتی را ایجاد می کنند. در مورد مالکیت معنوی، ساختن مالکیت معنوی از ساختن حقوق مالکیت معنوی غیرممکن است.

منابع

Lutz, R. E. (2015). Linking trade, intellectual property and investment in the globalizing economy: the interrelated roles of FTAs, IP and the United States. In Intellectual Property and Free Trade Agreements in the Asia-Pacific Region (pp. 155-170). Springer, Berlin, Heidelberg.

Ballano, V. O. (2016). US Global Hegemony in Intellectual Property and the Politics of Piracy and Resistance. In Sociological Perspectives on Media Piracy in the Philippines and Vietnam (pp. 33-74). Springer, Singapore.

Olwan, R. M. (2012). The history of international intellectual property and development. In Intellectual Property and Development (pp. 35-98). Springer, Berlin, Heidelberg.

Halbert, D. (1997). Intellectual property piracy: The narrative construction of deviance. Revue internationale de semiotique juridique, 10(1), 55-78.

Díaz, Á. (2009). Free Trade Agreements and Intellectual Property: Impacts and Challenges. In Knowledge Generation and Protection (pp. 117-150). Springer, New York, NY.

Roffe, P. (2009). Intellectual Property and the New Generation of Free Trade Agreements: The Agreement Between Chile and the United States of America. In Knowledge Generation and Protection (pp. 85-116). Springer, New York, NY.

[1] Ballano

[2] Lutz

[3] Olwan

[4] Díaz

[5] Roffe

[6] Halbert

1858 بازدید