جرم انگاری جرائم جنسی ‏

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

جرم انگاری جرائم جنسی ‏

جرم انگاری جرائم جنسی ‏ دردین اسلام بر پایه‌ی کرامت ذاتی شکل میگیرد.

دراین حالت با بهره‌گیری ازکرامت انسانی میتوان تضمین کردکه کلیه‌ حقوق برای وی مقررشده. وانسان با استفاده ازکرامت ذاتی خود ازانواع جرائم وجنایات دورخواهد ماند.دراین وضعیت، جرم انگاری طبق ارزشهای بنیادین است. وکرامت ذاتی ازوالاترین ارزشها است.

کرامت انسانی

بااصل کرامت انسانی میتوان در جرائم زیادی مثل جرم انگاری جرائم جنسی رأی صادر کرد.

کرامت انسانی سبب میشودجرم انگاری‌ها بسیارموردتوجه نظامهای حقوقی قرار بگیرد. واین موضوع درخصوص نظام اسلامی نیزصادق است. ارزشهای دینی واخلاقی درجامعه مهمترین رکن برای حفظ وایجاد کرامت انسان میباشد.بااستفاده ازکرامت انسانی درنظام اسلامی اعمال خلاف منافی عفت جرم شناخته میشود.رکن اصلی این حالت این است که کرامت انسانی افرادحفظ ولطمه‌ای به سایر افراددرجامعه واردنشود.درخصوص جرم انگاری جرائم جنسی بایدگفت بروز انحرافات جنسی در جامعه خودبه‌خود اصل کرامت ذاتی رادر نظامهای اسلامی زیرسؤال میبرد.وعفت وحیا رادچار اختلال میکنداین امرسبب شده که برای این موضوع وبراساس این اصل جرم انگاری جرائم جنسی صورت بگیرد.

توجه به مصالح بزه دیده

با توجه به اینکه درجرائم بزه دیده، ارتکاب جرم بیش ازهرچیزی منافع قربانیان رانشانه میرود.

«توجه به مصالح بزه دیده» یکی ازمعیارها واصول مهم جرم انگاری است. هرانگاره‌ای ازجرم انگاری نمیتواند بدون توجه شایسته به مصالح ومنافع بزه دیده، کامل و کارآمد قلمداد شود.توجه به بزه دیده درجرم انگاری جرائم جنسی گاه قانونگذاررا هدایت میکند که دست ازجرم انگاری بردارد؛ زیراگاه نه‌تنها جرم انگاری منافع بزه دیدگان راتأمین نمیکند موجب ضررشان میشود.هنگامی که پس ازبررسی همه جوانب، به نفع جرم انگاری باشد، بایستی هنگام پیش‌بینی کیفیات جرم به بزه دیدگان ونیازهایشان توجه وتمهیدات لازم برای حمایت پیش‌بینی شود(نوبهاروصفاری، 1395: 253).

جرم و جرم انگاری جرائم جنسی در ایران

با بررسی مقررات حقوق کیفری ایران مشخص میشود:

قانونگذار درمورد تعریف جرم وجرم انگاری جرائم جنسی احراز آن وتعیین مجازات بین زن و مرد تفکیکی نکرده ولی هنگام اجرای مجازات به‌ویژه مجازات‌های شرعی، تفکیک جنسیتی وجود دارد. درنقطه مقابل بزهکاری یعنی بزه دیدگی، جنسیت، موردتوجه ویژه‌ای است به‌طوری‌که قانونگذار درجهت حمایت ازبزه دیدگان، جنسیت را درنظر گرفته است.

حقوق زنان

درواقع مقنن به‌طور عرضی از حقوق زنان حمایت بیشتری کرده است.

ازآنجا که جرائم جنسی ماهیت انسانی جوامع رامطالعه میکند، سبب هلاكت حرث ونسل میشود؛ بنیان خانواده رامتزلزل وزمینه‌سازجرائم ومفاسددرجامعه میشود. ودرصورت عدم اقدام مناسب، این‌گونه جرائم به‌سرعت گسترش وهمه گروه‌های سنی رادربرمیگیرد.(عطاشنه وهمکاران، 1391: 99)

ادله اثبات دعوا

نگاهی به ادله اثبات دعوا در حدود وجرم انگاری جرائم جنسی نشان میدهد:

شرع مقدس اسلام دراثبات حدبرای جرائمی مثل لواط، زنا و… سختگیری کرده ودرصدد عدم طرح واشاعه آن درجامعه بوده.سعی برپوشاندن داشته وازهمین جهت با توبه به‌عنوان یکی ازمسقطات مجازات، گناهکاران را به حضوردرپیشگاه خداوند وتوبه فراخوانده است.

منبع

  • عطاشنه وهمکاران(1391). بررسی علل وعوامل آثارجرائم جنسی علیه زنان درمنظرقوانین حقوق کیفری ایران، فصلنامه زن و فرهنگ، شماره 11،ص 99-109.
  • نوبهار، رحیم؛ صفاری، فاطمه (1395). مصالح بزه دیده وکیفیات جرم ­انگاری، حقوقی دادگستری، شماره 93، ص 231 –

 

963 بازدید