عضویت چین در WTO

عضویت چین در WTO

عضویت چین در WTO به سال 1986 باز می گردد.

این سازمان برای پذیرش چین چندین اولویت سیاسی و اقتصادی قرار داد که عبارتند بودند از اصلاحات ساختاری اقتصادی در نظام چینی، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی برای مبارزه با مفساد اقتصادی. برای این منظور و بررسی نحوه عملکرد چین یک کارگروه اقتصادی و سیاسی در چین تشکیل شد. هدف این سازمان بررسی موانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی و مولفه های موجود در چین بود که GATT با آن مخالفت می کرد. این کارگروه تا سال 1995 به فعالیت خود در ساختار اقتصادی چین ادامه داد و گزارش نهایی خود را در سال 2001 در اختیار سازمان تجارت جهان گذاشت.

براساس این گزارش ساختارهای اقتصادی و سیاستی چین در طی دوره مورد بررسی برخی ناسازگاری های را با نظارت های اصلی سازمان تجارت جهانی نشان می داد که برگرفته از قانون اساسی چین بود. این مولفه ها شامل متغیرهایی مانند سیاست های کلان ملی، تبعیض در ساختار اقتصادی برای شرکت های محلی، عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و همچنین مدیریت یکنواخت قوانین تجاری بود. این مولفه ها به عنوان عدم اصلاحات ساختاری اقتصادی در جمهوری خلق چین از سوی کمیته نظارت به سازمان تجارت جهانی گزار شد.

نکته کلیدی برای الحاق به GATT

نکته کلیدی برای الحاق به GATT به نحوه قانونگذاری اقتصادی یک کشور باز می گردد. استانداردهای شفافیت و حاکیمت قانون تحت ماده X این سازمان بیان می دارد که هنجارهای اقتصادی موجود در یک کشور مانند چین باید به گونه ای باشد که توانایی پاسخ به نیازهای داخلی یک کشور را ایجاد نماید.ماده X بیان می دارد یکی از عناصر اصلی الحاق یک کشور به این سازمان وجود مقررات تجاری شفاف، و تصحیح سیستم اداری می باشد.

میزان تسلط سیاسی در یک کشور

همچنین میزان تسلط احزاب سیاسی در یک کشور بر منابع  اقتصادی، چگونگی عملکرد دادگاه های قضایی، دیوان عدالت اداری و همچنین وضعیت مقررات کمرگی از مهمترین نکات کلیدی است که برای الحاق به GATT در ماده X به آن اشاره شده است. در تمام موارد ماده X بیان می دارد که عدم شفافیت در هر یک از مولفه های ارایه شده در بالا به عنوان یک مانع برای ایجاد کسب و کارهای قوی در کشور محسوب شده و به عنوان موانع ایجاد تجارت آزاد جهانی به شمار خواهد رفت. این ماده بیان می دارد در صورتی یک کشور مانند چین در سال 2001 می تواند به این سازمان ملحق شود که به تصحیح ساختاری در هر یک از این مولفه ها بپردازد.

این مطالب برگرفته از مطالعه پوتر[1] (2016) می باشد

کلید واژه کانونی: عضویت چین در WTO

 

 

منبع

Potter, P. B. (2016). China’s Performance on International Treaties on Trade and Human Rights. In Legal Thoughts between the East and the West in the Multilevel Legal Order (pp. 217-238). Springer, Singapore.

[1] Potter

2326 بازدید