قانون تجارت کشور چین

قانون تجارت کشور چین

قانون تجارت کشور چین دراکثر کشورها، «قانون تجارت» به‌عنوان یک بخش مستقل قانون درجامعه حقوقی موردپذیرش است.

قانون تجارت (با تمامی بخش­های معمول قانون تجارت) دردانشگاه‌های حقوقی تدریس میشود.توسط محققان به‌عنوان یک موضوع کلی موردتحقیق قرار میگیرد. هرچند حوزه‌های خاصی از قانون که بعنوان قانون تجارت تعریف شده، متفاوت ازصلاحیت باشند. قانون ویژه‌ای برای پوشش موضوعات تجارت عمومی (قانون تجارت) در نظر گرفته‌شده است. سایرحوزه‌های قضایی دارای طیفی از قوانین مجزا درزمینه‌های خاص فعالیتهای تجارت هستند.

درنظام حقوقی کشور چین، قانون تجارت با مقررات مجزا درنظر گرفته است (جیانبو، 2014: 91).

بطورکلی، قانون تجارت در سطح ملی چین وجود ندارد؛ قانون تجارت درچین به شکل قانونهای تجاری جداگانه است. علاوه براین، قوانین تجارت خاص درسرزمین اصلی چین بعنوان مقررات ویژه قانون مدنی درنظرگرفته میشود. لذا مقررات کلی درموردقانون تجاری درسطح ملی وجود ندارد (ییکان و ژو، 2003: 2).قوانین تجارت درسرزمین اصلی چین زمانی امکانپذیر شدکه چین شروع به سرمایه‌گذاری دراقتصاد کرد.

درواقع، اکثرمقررات تجارتی خاص پس ازسال 1990 تصویب شد. زمانی که کنگره 14 حزب کمونیست چین (CPC) تصمیم گرفت چین را به اقتصاد بازار منتقل کند. ازجمله قوانین بازار چین شامل:

  •  قوانین دریایی،
  •  قانون شرکت،
  • قانون بیمه،
  • قانون ابزار مذاکره،
  • قانون سرمایه‌گذاری مشارکت،
  • قانون اوراق بهادار،
  • قانون مالکیت انحصاری،
  • قانون اعتمادوقانون ورشکستگی شرکت(جیانبو، 2014: 92).

مقررات تجارت شنژن

مقررات تجارت شنژن SEC ممکن است تنها مقررات عمومی درسرزمین اصلی چین باشدکه موردآن تنها درشانگهای به‌صورت مجزا اعمال میگردد (جیانبو، 2014: 91).

نتیجه

نتیجه حاصل ازچارچوب قانونی قانون مدنی و تجاری را به شرح ذیل بیان میکنیم.

درحال حاضر چارچوب قانونی قانون مدنی و تجاری این است که مجموعه‌ای ازمقررات خاص که مسائل مدنی و تجاری راتنظیم میکند. با GPCL به‌عنوان قانون منبع عمل میکند.سرزمین اصلی چین تاکنون مقررات جامع مدنی راتصویب نکرده است، میتوان پیش‌بینی کرد.که این قوانین تجارت مجزا درقانون کشورآینده قرارنخواهد گرفت، زیرا هیچکدام ازپیش‌نویسهای قانون مدنی که توسط کمیسیون قانون اساسی SCNPC پیشنهاد شده است یامحققان هیچیک از مقررات تجاری را تدوین نکرده‌اند (جیانبو، 2014: 103).

منابع

  1. Jianbo Lou (2014).The Evolution of Commercial Law in the People’s Republic of China (PRC) ,pp 91-104
  2. Yikun, Zhu. 2003. China’s Commercial Law. Beijing: Law Press

 

2240 بازدید