بیمه حوادث در چین

بیمه حوادث  در چین

بیمه حوادث در چین مزایای بیمه حوادث با توسعه اقتصادی به‌طور مستقیم مرتبط است.

در ایالات‌متحده، برخی از محققان این رشته معتقدند که بیمه کارگران و هزینه آن از سوی کارفرمایان می‌تواند حمایت‌های مالی برای بهبود ایمنی و سلامت کارکنان ایجاد نماید. مزایای جبران خسارت بیمه در چین همچنان در سطح پایینی قرار دارد.  بیمه حوادث در هر دو نوع مالی و غیرمالی پرداخت می‌شود. این مزایا شامل هزینه‌های درمان پزشکی، هزینه‌های توان‌بخشی و تجهیزات می‌شود. جبران خسارت مالی شامل جبران خسارت، معلولیت و فوت به وابستگان، پرداخت می شود. صندوق بیمه حمایت از خسارات مشاغل منحصراً هزینه‌های پزشکی را تأمین می‌کند.

بخش اداری آسیب‌های ناشی از کار فهرستی از تجهیزات اقلام پزشکی، دارویی و خدمات متعارف را ایجاد نموده است. صندوق بیمه خسارت اقلام مذکور در فهرست را در مواقع درمان جراحات ناشی از مشاغل و  ارائه‌ی این موارد به بخش‌های مجاز پزشکی، پرداخت می‌کند. مقررات بیمه آسیب کار از کارگران تقاضا می‌کنند که حقوق مشابهی را از محل استخدام در طول دوره درمان همانند قبل از حادثه شغلی دریافت کنند، اما همه کارفرمایان تحت این قوانین نیستند.

پیشگیری از خسارات مشاغل

مقررات بیمه حوادث ناشی از مشاغل در چین بر مبنای پیشگیری می‌باشد.

اما برای دستیابی به این هدف هیچ پیشنهادی خاصی ارائه نشده است، لذا این پیشگیری بی‌اثر به نظر می‌رسد. این مقررات بیان می‌کند که تعهدات قانونی از محل استخدام برای شرکت در طرح بیمه است.شواهدی مبنی بر اینکه مشارکت منجر به کاهش نرخ آسیب شغلی شده است وجود ندارد. با توجه به این مسئله، مدیریت سیستم بیمه خسارات شغلی در وزارت کار و امنیت اجتماعی متمرکز است، درحالی‌که امنیت شغلی در اداره کار امور اجتماعی[1] قرار دارد. بنابراین هنگامی‌که دو سازمان قادر به همکاری نباشند، عملکرد پیشگیرانه سیستم بیمه خسارات شغلی با مشکل مواجه می‌شود. در این رابطه، میان سیستم‌های ایالات‌متحده و چین شباهت‌هایی وجود دارد.

منابع

برگرفته از مقاله:

Sun, Y., Xu, L., Shao, H., & Wang, H. J. J. o. P. H. P. (2014). China’s laws, rights, and administrative structures in occupational safety and health: A comparison with the United States. 35(4), 455-469. doi:10.1057/jphp.2014.12

[1] . The State Administration of Work Safet

1631 بازدید