حق ثبت اختراع در چین

حق ثبت اختراع به عنوان شاخصی از قابلیتهای تحقیق و توسعه

 

حق ثبت اختراع به عنوان شاخصی از قابلیت های تحقیق و توسعه می باشد.

حق ثبت اختراع یکی از ویژگیهای منحصر به فرد نظام حق مالکیت معنوی کشور چین به عنوان «یک برنامه نوآورانه بومی»، اعطای اعتبار مالیاتی و حق بیمه به شرکت‌های چینی (و نه خارجی) برای هر یک از اختراعاتی که به اسم‌شان در موسسه SIPO[1] ثبت می‌شود، است. بسیاری از شرکت‌ها تاکید دارند که این سیاست دارای اثرات جانبی است: حق ثبت اختراع به عنوان شاخص قابلیت تحقیق و توسعه، چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی است. بنابراین، می‌تواند منجر به دو تاثیر برای شرکت‌های خارجی گردد:

  • اولا، شرکتهاگزارش کرده‌اندکه اعطای علامت تجاری بعنوان یک شرکت فناورانه ازطریق حق ثبت اختراع، کمکی بجذب شرکای اقتصادی داخلی درزمان نیازبه همکاری، میکند.
  • دوما، و شاید مهمتر اینکه، نداشتن حق ثبت اختراع نشان می‌دهد که شرکت مربوطه دارای فناوری پیشرفته نیست. شرکتها این مورد را عنوان میکنند که حق ثبت اختراع معمولا چیزی بیش از یک شاخص قابلیت تحقیق و توسعه است که در کشورهای غربی مطرح میگردد. اگر یک شرکت خارجی در کشور چین دارای حق ثبت اختراع نباشد، احتمال کمی وجود دارد که شرکتهای چینی این شرکت‌ خارجی را از لحاظ تحقیق و توسعه یک شرکت فناورانه بحساب آورند.

بعضی ازمدیران بخش تحقیق وتوسعه،معتقدندکه کیفیت علامت حق ثبت اختراع بعنوان دلیل اصلی برای نداشتن حق ثبت درکشور چین است.

مدیران بخش تحقیق وتوسعه اعلام میکنند که شرکتهای فناورانه دارای استطاعت مالی برای دریافت حق ثبت اختراع درچین نیستند.

 

سازمان حق ثبت اختراع در چین

درحال حاضر، سازمان حق ثبت در کشور چین، به پشتیبانی از حق ثبت اختراع PCT[2] (بیش از 5 کشور) با سرمایه گذاری بمیزان 65000 یورو پرداخته است.

توضیحاتی رادرمورداعتبارات مالیاتی، وحق بیمه شرکتهای چینی متقاضی حق ثبت اختراع، بمنظور رقابت بامدیران بخش تحقیق وتوسعه غربی ارائه میدهیم.

محدوده سرمایهگذاری

  1. هزینه درخواست، هزینه بررسی حقیقی وهزینه خدمات برای حق ثبت اختراع داخلی، پرونده سازی مرتبط بامدل طراحی وکاربرد،
  2. هزینه‌های دیگری که هیئت مدیریتی بخش سرمایه باید مد نظر قرار دهد،
  3. هزینه جزئی پرونده‌سازی حق ثبت در کشورهای خارجی از طریق PCT یا کانال‌های دیگر،
  4. هزینه‌های خدماتی دیگر برای پرونده‌سازی حق ثبت اختراع، که در پروژه‌های دولتی مدنظر قرارمیگیرند، مجددا برای تامین وجه ارزیابی نمیشوند.

حیطه استاندارد

پرونده‌سازی حق ثبت اختراع در کشورهای خارجی از طریق PCT، این سرمایه‌گذاریها به ترتیب در مراحل مختلفی صورت میگیرد:

  1. 10000 یوان (RMB) درهرمورد تقاضا درسطح بین‌المللی و 10000 یوان (RMB) درهر موردتقاضا درسطح ملی.
  2. پرونده‌سازی برای حق ثبت اختراع درکشورهای خارجی ازطریق کانالهای دیگربا سرمایه‌گذاری به میزان 20000 یوان (RMB) درهرموردتقاضا و درداخل کشور.
  3. زمانی که پرونده سازی برای حق ثبت چند کشور باشد، سرمایه گذاری برای پرونده‌سازی به حداکثر میرسد. بعنوان نمونه اگر پنج کشور باشد، هر واحد میتوان حداکثر 500000 یوان (RMB) را تحت عنوان سرمایه برای پرونده‌سازی کسب کند.
  4. از1ژانویه تا 31دسامبر هرسال، برای واحدهای متقاضی که بیش از10حق ثبت رادرکشورهای خارجی دارند،بیش از 10000یوان(RMB)برای هرحق ثبت اختراع اعطامیشود.

 

 

 

 

رفرنس مطالب

Gassmann, O., Beckenbauer, A., & Friesike, S. (2012). Protection of Intellectual Property in China. In Profiting from Innovation in China (pp. 17-29). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

 

[1] سازمان حق مالیکت معنوی کشور

[2] معاهده همکاری حق ثبت اختراع

2544 بازدید