ساختار جدید مسئولیتهای قراردادی در چین

ساختار جدید مسئولیتهای قراردادی در چین

ساختار جدید مسئولیتهای قراردادی طبق نظریه‌های قانون مدنی چین، مفهوم «مسئولیت قرارداد» به عنوان بحث چالش‌برانگیزی است.[1] (جیانیانگ  سوئی، 1992: 8؛ لیمینگ وانگ، 1996: 26). در این مقاله، مسئولیت قرارداد، متضمن وجود تعهدات قراردادی (بویژه تعهدات مورد نظر قانون CCL[2]) است. طبق قانون بسط تعهدات قرارداد، پدیده‌ای در قانون مدنی چین تحت عنوان گسترش (یا بسط) تعهدات قرارداد وجود دارد (هان، 2006: 124).

پدیده قانون مدنی چین

پدیده قانون مدنی چین، نسبتا مشابه آنچیزی است که محققان ژاپنی از آن تحت عنوان «گسترش تعهدات قرارداد» یا به زبان ژاپنی (keiyaku sekinin no kakutyou) یاد می‌کنند.(کنزو میاموتو، 1993: 5).

اما تفاوت‌هایی نیز در این مورد وجود دارد. به عنوان نمونه، طبق نظریه قانون حاکم کشور آلمان در مورد «قرارداد با شرط حمایت از شخص ثالث»(لیمینگ وانگ، 1999: 429). اگرچه در کشور چین مقدمه‌ای در ارتباط با آن وجود دارد، اما بعضی از محققان چینی تاکیدشان روی اصول «حریم خصوصی قرارداد» است. به عنوان یک قاعده کلی  و طبق دیدگاه آن‌ها، یک قرارداد نمی‌تواند به اعطای حقوق ناشی از آن به شخص ثالث بپردازد. قانون مدنی چین این اصول را تایید می‌کند (که این مورد به طور غیرمستقیم از ماده 121 استنباط می‌شود). از طرف دیگر، طبق ماده 234، اگر مستاجر در طول مدت اجاره خانه رهنی فوت کند، افراد دیگری که به همراه متوفی زندگی می‌کنند، می‌توانند آن خانه را بر طبق به قرارداد اصلی اجاره، تحت تملیک خود نگه داشته باشند  (هان، 2006: 124).

در این جا، «مسئولیت قرارداد» اساسا اشاره‌ای به مسئولیت تخلف ناشی از نقض قرارداد، و همچنین مسئولیت ناشی از نقض تعهدات پسا قرارداد (کاستی‌های پس از قرارداد) دارد (هان، 2006: 124).

منبع

Jianyuan Cui (1992) Studies on contractual liabilities, Jilin University Publishing House, p.8. As to another viewpoint, contractual liability means liabilities in contract law.

Liming Wang, On liabilities for breach of contract, (1996), Chinese Politic and Law University Publishing House, p.26.

Kenzo Miyamoto (1993).  Obligation of care for safety and the expansion of contractual liabilities, Tokyo, Japan, p.5.

Liming Wang (1999). Studies on civil and commercial law, vol.3, (1999), Law Press China, p.429.

Han, S. (2006). Liabilities in Contract Law of China: Their Mechanism and Points in Dispute. Frontiers of Law in China, 1(1), 121-152. doi:10.1007/s11463-005-0002-1

زیرنویس ها

[1] . به عنوان یک دیدگاه، مسئولیت قراردادی به معنای مسئولیت نقض قرارداد است.

[2] قانون مدنی چین

2228 بازدید