مسئولیت نقض قرارداد در چین

مسئولیت نقض قرارداد در چین

مسئولیت نقض قرارداد، نوعی از نتیجه حقوقی متغیر است که یکی ازطرفین باید به دلیل نقض قرارداد، متحمل آن شود.

طبق قانون مدنی چین ، طرف ناقض قرارداد باید مسئولیت نقض قرارداد را از طریق ادامه انجام تعهداتش، انجام اقدامات جبرانی، یا جبران ضررها، به عهده بگیرد (ماده 107). و طبق ماده 107، هیچ شرط قصوری از سمت طرف ناقض قرارداد پذیرفته نیست. این روند تحت عنوان «اصل مسئولیت محض» است. بنابراین، در کل می‌توان گفت که فرد متعهد نمی تواند از زیر بار مسئولیتش به دلیل نقض قرارداد در رود مگر اینکه اثبات کند هیچ قصوری از بابت نقض متوجه او نیست.

تنها دلیلی که در فصل 7 قانون مدنی چین در این مورد وجود دارد، مربوط به رویدادهای غیرمترقبه (فورس ماژور) است که در ماده 117 و 118 آورده شده است. در این مورد، قانون مدنی چین تجارب زیادی از معاهدات سازمان ملل در مورد قراردادهای فروش بین‌المللی کالا (که از این پس تحت عنوان CISG می‌نامیم) و همچنین اصول UNIDROIT قرارداد تجاری بین‌المللی (که از این پس تحت عنوان PICC می‌نامیم) قرار گرفته است.درقوانین قبلی کشور چین، و همانند حقوق مدنی کشورهای دیگر، مسئولیت‌های نقض قرارداد معمولا نوعی از مسئولیت قصور است که کوتاهی طرف ناقض به صورت ضمنی بوده، و بعهده طرف ناقض قرارداد است تا اثبات کند که هیچ تقصیری در نقش قرارداد نداشته است. (هان، 2006: 126).

پیش نویس قانون مدنی

در طی تهیه پیش‌نویس قانون مدنی چین، اختلاف نکته‌ای مهمی بود که اصل مسئولیت محض باید پذیرفته شود یا خیر.

از طریق قبول «اصل مسئولیت محض». قانون مدنی چین، از نوعی روش تطبیقی با معاهده سازمان ملل (CISG) و قوانین الگو (PICC و PECL) پیروی میکند. (هان، 2006: 126).

نکته

این نکته باید ذکر گردد که مفهوم «مسئولیت نقض قرارداد» که توسط قانون مدنی چین مورد استفاده قرار میگیرد، دارای معنای مشابهی با «مسئولیت عدم اجرای تعهد»  که توسط نظریه‌های قانون مدنی سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیست. همچنین «مسئولیت ضمانت انجام کار» با مسئولیت نقض قرارداد در قانون مدنی چین، یکپارچه است. (ماده 111 و 115). این مورد باید ذکر گردد که «نقض قرارداد» که توسط قانون مدنی چین مورد استفاده قرار میگیرد، دارای تفاوت‌هایی با «عدم تطبیق قرارداد» در قانون CISG است.

مسئولیت های نقض قرارداد

در مورد مسئولیت‌های مشابه، مسئولیت نقض قرارداد در قانون مدنی چین ممکنست حاوی «خسارات مهمی» باشد. (که ماده 112 دارای چنین تفسیری است).در حالیکه در قانون CISG، مسئولیت فروشنده در مورد مرگ یا آسیب فردی که توسط ان کالا برای هر فردی حادث شود، خارج از حیطه معاهده مورد تقاضا است (CISG ماده 5). بنابراین اگر تقض قرارداد منجر به آسیب به مال گردد (بغیر ازمواردی که در قرارداد آورده نشده)، طرف آسیب‌دیده می‌تواند در قرارداد و طبق قانون مدنی چین، ادعای غرامت کند. به موجب نوع مسئولیت‌ها در مورد نقض قرارداد در قانون مدنی چین، مواردی همچون اجبار برای انجام کار (ماده 109، 110 و غیره)، خسارات (ماده 113) و پرداخت که در قرارداد تصریح شده است.(ماده 114)، وجود دارد. (هان، 2006: 127).

جبران نقض قرارداد

جبران نقض قرارداد در ذیل آورده شده است.

بمنظور جبران نقض قرارداد، طرفی که بواسطه قصور طرف دیگر در انجام قرارداد، موردظلم قرار گیرد، صلاحیت فسخ فراداد را دارد (ماده 93، 94، و غیره). این مورد باید ذکر گردد که، طرف متضرر دارای حق آزادی است تا در صورتیکه اجبار مکرر طرف مقابل برای جبران نقض قرارداد و عدم پذیرش توسط او، میتواند طبق قانون مدنی چین یک معافیت ویژه و یا یک گزینه جایگزین و یا ترکیبی از هر دو را درصوت امکان انتخاب نماید. (هان، 2006: 127).

مسئولیت نقض قرارداد درچین

منبع

Han, S. (2006). Liabilities in Contract Law of China: Their Mechanism and

Points in Dispute. Frontiers of Law in China, 1(1),

121-152. doi:10.1007/s11463-005-0002-1

مسئولیت نقض قرارداد در چین

 

2251 بازدید