×

قانون قرارداد چین| شرح مواد قانونی

۸,۰۰۰ تومان

قانون ثبت اختراع جمهوری خلق چین|شرح مواد قانونی

۲,۰۰۰ تومان

قانون کپی رایت جمهوری خلق چین| شرح مواد قانونی

۸,۰۰۰ تومان

قانون علائم تجاری چین| شرح مواد قانونی

۲۳,۰۰۰ تومان
0